COLEGIUL UNIVERSITAR ”SPIRU HARET” - DOMENII: ASISTENȚI SANITARI, PRODUCȚIE MEDIA ȘI IT *** COLEGIUL UNIVERSITAR ”SPIRU HARET” ARE SEDII ÎN BUCUREȘTI ȘI CRAIOVA *** DETALII PUTEȚI OBȚINE LA SEDIUL UNIVERSITĂȚII ”SPIRU HARET”, STR. ION GHICA NR. 13, SECTOR 3, BUCUREȘTI, TEL: 021.310.0075/ int. 206, 0721.80.85.77 SAU STR. VASILE CONTA NR. 4, CRAIOVA - TEL: 0251.43.22.95 *** ADMITERE 2019 - UNIVESRITATEA ”SPIRU HARET” VIITORII STUDENȚI POT OPTA PENTRU UNUL DIN CELE 48 DE PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ ȘI 34 DE PROGRAME DE MASTERAT *** STUDENŢII ŞI MASTERANZII DIN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR SAU POSTLICEAL, POT BENEFICIA DE CREDITE BANCARE PENTRU PLATA STUDIILOR, FĂRĂ DOBÂNDĂ, CU TERMEN DE RAMBURSARE DE 10 ANI ŞI TERMEN DE GRAŢIE DE 5 ANI ***

RECOMANDARI

ADMITERE USH 2018

1 martie 2018
ADMITERE USH 2018
Învățământ
0

Despre înscriere

▸ Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru studiile universitare de licenţă şi masterat este: 110 RON.
▸ Candidaţii care optează pentru preînscrierea online la unul dintre programele Universităţii Spiru Haret (licenţă sau masterat) în perioada 1 februarie – 30 iunie 2018 şi îşi depun documentele până la data de 31 iulie 2018 sunt scutiţi de achitarea taxei de înscriere.

▸ La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă cu aceasta, indiferent de anul absolvirii liceului.
▸ La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot participa absolvenții cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
▸ Persoanele cu handicap care participă la concursul de admitere au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi candidaţi.
▸ Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă şi în ciclul de studii universitare de masterat, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
▸ Românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă şi în ciclul de studii universitare de masterat, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de ministerul de resort.
▸ Candidaţii care au efectuat studiile în afara României au obligaţia de a prezenta la înscrierea la concurs atestatul de recunoaştere a acestor studii eliberat de către direcţia de specialitate din cadrul ministerului de resort.
▸ La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să facă dovada cunoaşterii limbii române, conform metodologiilor de şcolarizare în România a acestora, după caz.
▸ Certificarea competenţelor lingvistice pentru candidaţii la programele de studii şcolarizate în limba română care nu prezintă acte de studii necesare la înscriere eliberate de instituţii de învăţământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, se face de către o comisie stabilită prin Decizia Rectorului şi constituită din cadre didactice din cadrul Facultăţii de Litere.
▸ Certificarea competenţelor lingvistice pentru candidaţii la programele de studii şcolarizate într-o limbă de circulaţie internaţională care nu prezintă acte de studii necesare la însciere, eliberate de instituţii de învăţământ din România sau din străinătate, cu predare în limba respectivă, se face de către o comisie stabilită prin Decizia Rectorului şi constituită din cadre didactice din cadrul Facultăţii de Litere.
▸ Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Comments are closed.